REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. W niniejszym dokumencie określone zostały zasady zakupu i dostępu do treści cyfrowych w postaci szkoleń on-line organizowanych przez Kancelarię Ochrony Środowiska Marta Banasiak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strońska 14/4d, NIP: 7532133946, REGON: 022445133, zwaną dalej: Kancelarią Ochrony Środowiska.
 2. Szkolenia organizowane są w formie i terminie wskazanych na stronie internetowej Kancelarii Ochrony Środowiska.
 3. Użyte poniżej pojęcia oznaczają:
  1. Zgłaszający – osoba wyrażająca chęć udziału w szkoleniach, która wypełniła formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową Kancelarii Ochrony Środowiska,
  2. Uczestnik – Zgłaszający, którego zgłoszenie zostało potwierdzone przez Kancelarię Ochrony Środowiska oraz który dokonał pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

 

§2 Zgłoszenie

 

 1. Zgłaszający zgłasza Kancelarii Ochrony Środowiska chęć wzięcia udziału w wybranym przez siebie szkoleniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kancelariaochronysrodowiska.pl w zakładce Najbliższe szkolenia.
  Wypełnienie i wysłanie formularza nie daje Zgłaszającemu gwarancji wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Po złożeniu zamówienia Zgłaszający na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje od Kancelarii Ochrony Środowiska wiadomość zwrotną z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i sposobie uiszczenia ceny za szkolenie.
 3. Cena zamieszczona na stronach internetowych serwisu kancelariaochronysrodowiska.pl podawana jest w złotych polskich i jest ceną netto (bez podatków należnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Tak podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wybranym szkoleniu, jest uregulowanie należności wyszczególnionych na fakturze w terminie i na rachunek bankowy Kancelarii Ochrony Środowiska wskazane na dokumencie. Zgłaszający wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez jego podpisu.

 

§3 Udział w szkoleniu

 

 1. Szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy internetowej, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem indywidualnie nadanego loginu i hasła.
 2. Wskazanie platformy szkoleniowej oraz danych dostępowych do szkolenia przesłane zostanie do Uczestnika bezpośrednio przed szkoleniem na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Kancelaria Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn niezależnych od niej, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. podanie błędnych danych) lub po stronie innych podmiotów i osób, jak również operatorów sieci.
 4. Kancelaria Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia w przypadku mniejszej niż minimalna liczby zgłoszonych osób. W takiej sytuacji poinformuje ona o tym fakcie Uczestników i zwróci niezwłocznie wpłaconą do tej pory kwotę, chyba, że Uczestnik zrezygnuje ze zwrotu na poczet uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.

 

§3 Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji umowy. Dane przetwarzane będą zgodnie z zapisami Polityki prywatności dostępnej pod adresem https://kancelariaochronysrodowiska.pl/polityka-prywatnosci-rodo
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Ochrony Środowiska.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2023 r.
 2. Kancelaria Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu kancelariaochronysrodowiska.pl.

 

 

Wersja 1: grudzień 2023 r.

 

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

+48 600 450 944

kancelariabanasiak@gmail.com

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.