Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Ochrony Środowiska Marta Banasiak, ul. Strońska 14/4d, 50-540 Wrocław (kancelariabanasiak@gmail.com) – dalej: Administrator.

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariaochronysrodowiska.pl lub poprzez dostępny na stronie adres e-mail, dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich wykorzystanie dla celów realizacji Państwa zapytania. Tym samym będą one przetwarzane przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały przekazane, np. w celu przesłania Państwu oferty współpracy, której dotyczy zapytanie czy ustalenia jej zasad. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej.

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mają Państwo prawo do:

Polityka prywatności

uzyskania informacji czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak - jakie informacje są przechowywane i w jakim celu,

żądania sprostowania przechowywanych danych, ich uzupełnienia i poprawienia,

żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,

uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że Administrator ma obowiązek prawny lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

uzyskania informacji czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak - jakie informacje są przechowywane i w jakim celu,

żądania sprostowania przechowywanych danych, ich uzupełnienia i poprawienia,

żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,

uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że Administrator ma obowiązek prawny lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

W przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane zostaną usunięte, o ile nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę w celu realizacji i prawidłowego wykonania swoich usług. Powierzenie danych odbywa się w oparciu o odrębną umowę, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności będących przedmiotem współpracy.

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

+48 600 450 944

kancelariabanasiak@gmail.com

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.