REGULAMIN SPRZEDAŻY BIULETYNU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. W niniejszym regulaminie określone zostały zasady zakupu i dostępu do treści cyfrowych w postaci Biuletynu Ochrony Środowiska lub jego części.
 2. Biuletyn Ochrony Środowiska, jak również serwis internetowy kancelariaochronysrodowiska.pl, za pośrednictwem, którego może dość do jego zakupu, prowadzone są przez Martę Banasiak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Ochrony Środowiska Marta Banasiak, ul. Strońska 14/4d, 50-540 Wrocław, NIP: 7532133946, REGON: 022445133, zwaną dalej: Kancelarią Ochrony Środowiska.

 

§ 2 Przedmiot sprzedaży

 

 1. Biuletyn Ochrony Środowiska poświęcony jest zagadnieniom prawa ochrony środowiska w kontekście działalności przedsiębiorcy.
 2. Biuletyn Ochrony Środowiska to roczny pakiet informacji udostępnianych przez Kancelarię Ochrony Środowiska w trakcie trwania roku kalendarzowego obejmujący:
  1. elektroniczny newsletter, opracowany w formie graficzno-tekstowej, udostępniany za pośrednictwem sieci Internetowej, obejmujący 5 newsletterów udostępnianych w trakcie roku kalendarzowego, nie mający charakteru periodyku,
  2. możliwość wzięcia udziału w dwóch webinariach organizowanych przez Kancelarię Ochrony Środowiska w ramach Biuletynu Ochrony Środowiska.
 3. Część Biuletynu Ochrony Środowiska to ostatni opracowany przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego newsletter Biuletynu Ochrony Środowiska.

 

§ 3 Zamówienia

 

 1. Warunkiem otrzymywania Biuletynu Ochrony Środowiska zamówionego na dany rok kalendarzowy lub jego części jest prawidłowe złożenie zamówienia wraz z akceptacja treści niniejszego regulaminu, oraz skuteczne uiszczenie należnej ceny.
 2. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem serwisu internetowego kancelariaochronysrodowiska.pl
 3. W zamówieniu Zamawiający:
  1. wskazuje przedmiot zamówienia tj. Biuletyn Ochrony Środowiska lub jego część,
  2. określa adres e-mail, na który ma być udostępniany Biuletyn Ochrony Środowiska lub jego części,
  3. podaje dane do celów realizacji rozliczeń finansowych,
  4. potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje od Kancelarii Ochrony Środowiska wiadomość zwrotną z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i sposobie uiszczenia ceny.
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Zamawiający może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając odpowiednią informację na adres: kancelariabanasiak@gmail.com z podaniem danych indentyfikacyjnych Zamawiającego i swojego adresu poczty elektronicznej.

 

§ 4 Umowa i jej wypowiedzenie

 

 1. Otrzymanie informacji o której mowa w § 3 pkt 4 jest równoznaczne z zawarciem umowy dostępu do Biuletynu Ochrony Środowiska lub jego części.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy zamówienie i podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok kalendarzowy, o ile Zamawiający nie przekaże Kancelarii Ochrony Środowiska informacji o jej wypowiedzeniu przed zakończeniem roku kalendarzowego.
 3. Umowa, o której mowa w punkcie 2 może zostać również wypowiedziana w każdym czasie poprzez przesłanie Kancelarii Ochrony Środowiska stosowne oświadczenie na piśmie na adres 50-540 Wrocław, ul. Strońska 14/4d, telefonicznie na numer 600 450 944, lub e-mailowo na adres kancelariabanasiak@gmail.com.
 4. Wypowiedzenie umowy nie upoważnia Zamawiającego do żądania zwrotu zapłaconej ceny lub jej części.

 

 

§ 5 Dostęp do Biuletynu

 

 1. Newslettery Biuletynu Ochrony Środowiska udostępniane są Zamawiającemu sukcesywnie w trakcie roku kalendarzowego, niezwłocznie po ich opracowaniu, nie wcześniej jednak niż przed uregulowaniem należności z tytułu zawarcia lub jej kontynuacji.
 2. Zawarcie umowy w trakcie trwania roku kalendarzowego uprawnia również do otrzymania newsletterów opracowanych już w danym roku kalendarzowym.
 3. W przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania roku kalendarzowego, Zamawiający otrzyma zaproszenie do webinariów jeszcze w danym roku niezrealizowanych. W przypadku złożenia zamówienia po zrealizowaniu jednego lub obu webinarów planowanych na rok kalendarzowy objęty zamówieniem, wraz z informacją o której mowa w § 3 pkt 4, Zamawiający otrzyma powiadomienie o tym fakcie, wraz z możliwością odstąpienie od umowy w sposób określony w § 3 pkt 5.
 4. Zamawiający nie jest uprawniony do udostępniania Biuletynu Ochrony Środowiska osobom trzecim, bez pisemnej zgody Kancelarii Ochrony Środowiska.
 5. Kancelaria Ochrony Środowiska poinformuje Zamawiającego o zmianach związanych z udostępnianiem Biuletynu Ochrony Środowiska, w tym o ewentualnej planowanej zmianie jego ceny w kolejnym roku kalendarzowym. W przypadku zaistnienia zmian Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy zgodnie z § 4 ust. 3 - 5.
 6. Kancelaria Ochrony Środowiska zachowuje prawo do wstrzymania dostępu do Biuletynu Ochrony Środowiska oraz nie zawierania nowych umów z Zamawiającym, który nie uiścił wszystkich należności wobec Kancelarii Ochrony Środowiska lub narusza warunek określony w ust. 3.
 7. Kancelaria Ochrony Środowiska rezerwuje sobie prawo do zaprzestania udostępniania Biuletynu Ochrony Środowiska, o czym poinformuje Zamawiającego, którzy zawarli umowę.

 

§ 6 Cena i płatności

 

 1. Cena Biuletynu Ochrony Środowiska lub jego części, zamieszczona na stronach internetowych serwisu kancelariaochronysrodowiska.pl podawana jest w złotych polskich i jest ceną netto (bez podatków należnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Tak podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Kancelaria Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany ceny Biuletynu Ochrony Środowiska, o czym każdorazowo poinformuje Zamawiającego przed końcem roku kalendarzowego.
 3. Dowód zakupu stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Kancelarię Ochrony Środowiska. Zamawiający wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez ich podpisu.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności wyszczególnionych na fakturze w terminie i na rachunek bankowy Kancelarii Ochrony Środowiska wskazane na dokumencie.

 

§ 7 Odstąpienie od Umowy Zamawiających będących konsumentami

 

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem umowy jest dostęp do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zaś spełnianie świadczenia następuje niezwłocznie po opłaceniu należności przez Zamawiającego, co może nastąpić również przed upływem 14 dniowego terminy na odstąpienie od umowy liczonych od dnia jej zawarcie, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Akceptując treść niniejszego regulaminu Zamawiający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem ww. terminu.

 

§ 8 Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji umowy. Dane przetwarzane będą zgodnie z zapisami Polityki prywatności dostępnej pod adresem https://kancelariaochronysrodowiska.pl/polityka-prywatnosci-rodo
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Ochrony Środowiska.

 

§ 9 Reklamacje

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Kancelarii Ochrony Środowiska.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Kancelarię Ochrony Środowiska reklamacji.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją dostępnego w serwisie internetowym kancelariaochronysrodowiska.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2022 r.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy następuje przez przekazanie treści niniejszego regulaminu Zamawiającemu na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii Ochrony Środowiska.
 4. Kancelaria Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu kancelariaochronysrodowiska.pl.
 5. Kancelaria Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania Biuletynu Ochrony Środowiska, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Kancelaria Ochrony Środowiska będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym serwis jest umieszczony.
 6. Kancelaria Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn niezależnych od niej, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. podanie błędnych danych) lub po stronie innych podmiotów i osób, jak również operatorów sieci.
 7. W celu polubownego rozpatrzenia sporu lub reklamacji, Zamawiający będący konsumentem ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo, albo skorzystania z platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Wersja 2: listopad 2022 r.

Kontakt:

        Marta Banasiak

        prawnik ds. ochrony środowiska

+48 600 450 944

kancelariabanasiak@gmail.com

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.